preloader

preloader

Ładowanie...

Projekty

Zobacz cały film
;
Projekt „Akademickie centrum kwalifikacji zawodowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Działanie 11.3

Projekt jest realizowany przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach w partnerstwie z firmą Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

 

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2018

 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 240 osób dorosłych z Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy.

 

Grupa docelowa: osoby pow. 18 r. ż., zamieszkujące subregion centralny Województwa Śląskiego, chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach i kursach zawodowych, w tym:

 • Osoby bezrobotne
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby pracujące o niskich kwalifikacjach tj. poniżej poziomu ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe)
 • Osoby o kwalifikacjach powyżej ISCED 3, posiadające wykształcenie kierunkowe dotyczące zawodu wskazanego w Barometrze Zawodów 2016 jako nadwyżkowy dla Województwa Śląskiego.

 

Subregion centralny obejmuje:

 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat będziński
 • Powiat zawierciański
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Zabrze, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Jaworzno, Tychy, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec

 

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 • Technik handlowiec
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Inne, w zależności od
 1. Kursy kompetencji ogólnych (jako uzupełnienie kursów zawodowych):
 • Kurs budowania i efektywnej współpracy w zespole (w tym role grupowe, rozwiązywanie konfliktów, efektywna komunikacja, planowanie pracy zespołu itd)
 • Kurs rozwoju kompetencji samoorganizacyjnych (w tym zarządzanie sobą w czasie, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i motywacja do pracy itd.)
 1. Specjalistyczne kursy informatyczne:
 • Kurs programowania aplikacji biznesowych i systemów informatycznych
 • Kurs grafiki i animacji 3D
 • Kurs administratora systemów komputerowych
 • Kurs administratora stron internetowych

 

Kontakt:

Biuro projektu: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35A

Tamara Tabin, tel.: (32) 461 21 40, e-mail: centrumkwalifikacji.gwsp@gmail.com

www.centrumkwalifikacji.info.pl


„Do pracy gotowi… start! – aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej”.

Projekt „Do pracy gotowi… start! – aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt jest realizowany przez firmę Centrum Rozwoju Kariery w partnerstwie z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach.

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018 (projekt przedłużony)

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 160 osób z Małopolski Zachodniej, w wieku 18-29, biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Grupa docelowa: osoby w wieku 18-29 lat mieszkające na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, olkuski), bierne zawodowo i nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 1. Indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa uczestnika, w tym identyfikacja jego potrzeb i predyspozycji;
 2. Poradnictwo zawodowe i planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika;
 3. Pośrednictwo pracy;
 4. Warsztaty z zakresu efektywnego poruszania się na rynku pracy;
 5. Coaching indywidualny;
 6. Kursy zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników i lokalnych pracodawców (GWSP w Gliwicach);
 7. Przyznawanie bonów szkoleniowych;
 8. Udzielanie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (GWSP w Gliwicach).

Formy wsparcia 1 i 2 są obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu, pozostałe będą dopasowane do wyników indywidualnych diagnoz zawartych w IPD.

Zapytania cenowe dotyczące wyboru instytucji szkoleniowej.

Kontakt w sprawie projektu:

 1. Główne Biuro projektu: 32-600 Oświęcim, Rynek 3, I piętro.

tel.: 507 867 598
tel.: 507 890 344
tel.: 531 448 203
tel.: 513 865 580

e-mail: kontakt@dopracygotowistart.pl

 1. Biuro Partnera projektu 32-500 Chrzanów, ul. J. Woynarowskiej 1, partner, pok. nr 16

Tel.: (32) 623 24 26

e-mail: wilk.urszula83@gmail.com

 

Strona internetowa projektu: http://www.dopracygotowistart.pl/


Architektura i Wzornictwo - kierunki przyszłości
 

Projekt skierowany jest do studentów kierunku Wzornictwo i Architektura i Urbanistyka w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości z siedziba w Gliwicach, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2012/2013. W wyniku realizacji tego projektu, studenci wezmą udział w praktykach zawodowych i stażach zagranicznych, dzięki którym poznają pracę w przedsiębiorstwach związanych z ich zawodem. Cały projekt wdrażający nowy program kształcenia ma na celu praktyczny wymiar nauczania, od wyrównania poziomu umiejętności i wiedzy, poprzez uczestniczenie w targach i stażach zagranicznych po aktywną działalność, której efektem będą wystawy w Galerii Perspektywa.

Strona internetowa projektu:
Architektura i Wzornictwo - kierunki przyszłości
http://aiwkp.gwsp.gliwice.pl/

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt badawczy w ramach porozumienia o współpracy naukowej i wydawniczej między: Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach, Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica),  RRiF Visoka škola za financijski menadžment (Zagreb), Vysoka skola technicka a ekonomicka v Ceskich Budejovicich pod tytułem:

MORALNOŚĆ – FORMY OBECNOŚCI

Pojmowanie moralności ewoluuje. Przyjęte zasady i normy nie posiadają charakteru uniwersalnego, cechuje je względność w aspekcie społecznym, historycznym oraz kulturowym. Ich postrzeganie determinowane jest również punktem odniesienia oraz dziedziną życia, w której funkcjonują. Każda z dyscyplin naukowych pojmuje i opisuje moralność w ramach swojego obszaru badawczego, biorąc pod uwagę interesujące ją aspekty i stosując własne instrumenty badawcze. Założeniem niniejszego projektu jest wskazanie szerokiego spectrum sposobów funkcjonowania (form obecności)  m o r a l n o ś c i w naszym świecie, pokazania wielości jej rozumienia, interpretacji, wreszcie różnorodności „realizacji”.
Czas realizacji projektu: 15.12.2013 – 31.12.2014


 

Projekt w ramach umowy o współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej między: Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach a Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie pod tytułem:
 
ASPEKT KULTUROWY MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU
   
Przestrzenie badawcze:

 1. Marketing na rynkach międzynarodowych – aspekt kulturowy.
 2. Etykieta w świecie biznesu w różnych kulturach.
 3. Język jako bariera w komunikacji międzykulturowej w świecie biznesu.
 4. Reklama w różnych kulturach – studium przypadku na podstawie analizy kulturowych  aspektów reklamy w różnych kulturach/krajach.
 5. Public Relations w różnych kulturach – studium przypadku na podstawie analizy kulturowych  aspektów w działalności PR  w różnych kulturach/krajach.
 6. Kultura organizacyjna firm i organizacji w różnych kulturach – studium przypadku na podstawie analizy kulturowych aspektów kultury organizacyjnej w różnych krajach/kulturach.
 7. Praca w zespołach z udziałem osób pochodzących z różnych krajów/kultur.
 8. Kontrakt – aspekt kulturowy.
 9. Zarządzanie kryzysowe w firmach i organizacjach w różnych krajach/kulturach.
 10. Korupcja w świecie biznesu w różnych krajach/kulturach.
Czas realizacji projektu: 1.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY NR PB-3/2014

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY NR PB-3/2014
 
w ramach umowy o współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej
między
 
GLIWICKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Gliwicach, Polska
a
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY
w Bratysławie, Słowacja
oraz
VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ w  Kninie, Chorwacja
 
pod tytułem:
 
HOMO CREATOR W WYMIARZE SPOŁECZNYM, KULTUROWYM i EKONOMICZNYM W XXI WIEKU

 Proponowana tematyka:

 1. Kreatywność jako wyraz przedsiębiorczości nauczyciela szkoły wyższej.
 2. Kreatywność a jednostka w społeczeństwie.
 3. Kreatywna jednostka – możliwość czy konieczność?
 4. Rola i znaczenie kreatywności w edukacji.
 5. Kreatywność kluczem do sukcesu przedsiębiorcy.
 6. Zarządzanie nowymi technologiami.
 7. Metody kreatywne w procesie nauczania i wychowania.
 8. Kreatywność a cywilizacja nowomedialna.
 9. Rola szkoły i instytucji kultury (dom kultury, biblioteki) w kształtowaniu postaw twórczych dzieci i młodzieży.
 10. Rola ognisk pracy pozaszkolnej i kół zainteresowań w kształtowaniu postaw twórczych dzieci  i młodzieży.
 11. Podmiotowe traktowanie ucznia – kluczem do ukształtowania człowieka sukcesu.
 12. Warsztaty i kursy samodoskonalenia jako droga do kształtowania postaw kreatywnych.
 13. Internet jako baza dla ludzi kreatywnych.
 14. Społeczny wizerunek człowieka kreatywnego – prawda i mity.
 15. Kreatywność jako sposób uczestnictwa w kulturze.
 16. Problematyka kreatywnej tożsamości współczesnego człowieka.
 17. Społeczeństwo kreatywnych jednostek a problematyka więzi.
 18. Kreatywność a przedsiębiorczość podmiotów gospodarczych wobec wyzwań XXI wieku.
 19. Kreatywność w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
 20. Metody kreatywne w zarządzaniu zasobami w przedsiębiorstwach.
 21. Kreatywność w reklamie a postawy nabywców.
   

Czas realizacji projektu: 1. 10.2014 r. do 30.06.2015 r.


Wyniki badań będą zaprezentowane w formie pisemnej, jako rozdziały monografii.
Kontakt: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 57,
Dział nauczania; 44-100 Gliwice: dzial_nauczania@gwsp.gliwice.pl z dopiskiem: MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY lub dziekangwsp@wp.pl
 
 

INTERNATIONAL RESEARCH PROJECT
 
as cooperative research between
 
GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IN GLIWICE, POLAND
(HIGHER ENTERPRENEURSHIP  SCHOOL IN GLIWICE)
and
UNIVERSITY OF HEALTH AND SOCIAL WORK ST. ELIZABETH IN BRATISLAVA, SLOVAKIA
and
VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ IN KNIN, CROATIA
entitled:
 
HOMO CREATOR AS SOCIAL, CULTURAL AND ECONIMICAL ISSUE IN THE XXIst CENTURY

Subject matter:

 1. Creativity as an enterprise tool for higher education teachers.
 2. Creativity and an individual in society.
 3. Creative individual  – possibility or a must?
 4. The role and meaning  of creativity in education.
 5. Creativity as the key to the entrepreneur’s  success.
 6. New technologies management.
 7. Creative methods in the teaching process.
 8. Creativity and new media civilisation.
 9. The role of schools, cultural institutions (culture centres, libraries) in shaping creativity in children and teenagers. 
 10. The role of after school clubs and additional classes in creating creativity in children and teenagers.
 11. Subject treating of a student – the key to shape a successful man.
 12. Workshops and courses  of self-improvement as a way to shape creativity.
 13. The Internet as the main tool for creative people.
 14. Social image of a creative person – truths and myths.
 15. Creativity as the way to culture participation.
 16. The problem of creative identity in modern times.
 17. The society of creative individuals and the problem of togetherness.
 18. Creativity and enterprise of business entities against XXIst century’s challenges.
 19. Creativity in the management of human capital.
 20. Creative methods in the management of resources in companies.
 21. Creativity in advertising and consumers’ attitude.

Lead time: from 1. 10.2014 till 30.06.2015 

The research results will be presented as a written form and as monograph chapters.
Contact: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach, ul. Bojkowska 57, Dział nauczania; 44-100 Gliwice: dzial_nauczania@gwsp.gliwice.pl with a note: INTERNATIONAL RESEARCH PROJECT or dziekangwsp@wp.pl